Monday, July 2, 2007

17 Tammuz - Yahrzeits

R' Yehuda ben R' Asher, son of the Rosh
 
R' Shmuel Yaakov Weinberg, Rosh Yeshiva of Ner Yisroel (1999)

No comments: